Procedura samodzielnej zmiany sprzedawcy energii elektrycznej
2017-01-04 / Wyposażenie / komentarzy

Decydując się na zmianę sprzedawcy energii elektrycznej, konsument może podjąć decyzję o samodzielnym dopełnieniu wszystkich formalności z tym związanych albo upoważnieniu do reprezentowania go przez nową firmę energetyczną, z którą zamierza współpracować.

Sprawdźmy, jakie kroki należy podjąć, aby samodzielna procedura pierwszej zmiany dostawcy energii przebiegła szybko i sprawnie.

 

Wybór nowego sprzedawcy

Na rynku energii elektrycznej w Polsce panuje duża konkurencja, a poszczególni sprzedawcy walczą o klienta, najczęściej obniżając cenę za 1 kWh prądu, przygotowując oferty wiązane i gwarantując niezmienną cenę. Tania energia elektryczna dla domu będzie dostarczana, jeśli podpiszemy z wybranym oferentem nową umowę sprzedaży. Powinna ona wejść w życie z dniem wygaśnięcia umowy sprzedaży z dotychczasowym sprzedawcą. Takie rozwiązanie wykluczy występowanie jakichkolwiek przerw w dostawie energii elektrycznej i zapewni jej ciągłość. 

Odbiorca może zarówno zawrzeć ze sprzedającym umowę na sprzedaż prądu po preferencyjnych, atrakcyjnych dla niego cenach, jak również podpisać dwie umowy w ramach jednej umowy kompleksowej, stanowiącej połączenie umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług dystrybucji.

 

Wypowiedzenie starej umowy

Z zawarciem nowej umowy sprzedaży lub umowy kompleksowej na dostawę energii elektrycznej nierozerwalnie związana jest konieczność wypowiedzenia poprzedniej umowy sprzedaży lub umowy kompleksowej. Jeśli wypowiadana jest umowa kompleksowa, odbiorca powinien zawrzeć z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego umowę o świadczenie usług dystrybucji. Wejdzie ona w życie z dniem rozwiązania umowy kompleksowej.

 

Poinformowanie OSD

O zmianie sprzedawcy energii elektrycznej powinien zostać poinformowany Operator Systemu Dystrybucyjnego. Zgłoszenie odbywa się z wykorzystaniem formularza udostępnianego przez operatora systemu.

 

Dostosowanie układu pomiarowo-rozliczeniowego

W niektórych przypadkach zmiana sprzedawcy energii elektrycznej może spowodować konieczność dostosowania układu pomiarowo-rozliczeniowego do nowych warunków. Koszty takiej operacji ponosi właściciel układu, a w przypadku odbiorców, którymi są gospodarstwa domowe, będzie to Operator Systemu Dystrybucyjnego.

 

Odczyt licznika i rozliczenie końcowe

Ostatnim etapem zmiany sprzedawcy prądu będzie odczytanie licznika i rozliczenie końcowe, jakie powinno być dokonane z dotychczasowym sprzedawcą. Odczyt musi być wykonany nie później niż w ciągu 5 dni roboczych po zmianie sprzedawcy. Stan licznika na dzień zmiany sprzedawcy odczytuje operator i przekazuje tę informację zarówno nowemu sprzedawcy, jak i dotychczasowemu, który dokonuje rozliczenia końcowego i wysyła stosowną fakturę swojemu byłemu już klientowi. 

Portalbudowniczy.pl - Twój dom, Twoje miejsce